Print deze pagina

Collectedoelen

Diaconie

Ons woord diaconie komt van een grieks woord diaconia dat dienen betekent. Jezus omschrijft zijn eigen werk met dit woord. Hij zei over zichzelf dat Hij niet was gekomen om gediend te worden maar om ons te dienen. En Hij vraagt nu van ons dat we Zijn voorbeeld volgen. Als zijn volgelingen horen wij hier bekend om te staan. En in een tijd waarin het vooral draait om jouw eigen ontwikkeling, jouw genot, jouw plezier, is dat een hele grote uitdaging.

Het evangelie vertelt dat Jezus al zijn rijkdom opgaf voor ons. En dat gaf Hij allemaal op voor jou en mij! Diezelfde Jezus zei tegen ons dat het rijker is om te geven dan om te ontvangen. Zijn evangelie en voorbeeld maakt van ons gulle, delende mensen. Kijk maar naar de gemeente in Handelingen. Dat delen gaat dan over je geld, over je tijd, je energie, je aandacht. God vraagt van ons om onze naaste lief te hebben als onszelf. Dat betekent dat we net zo voor anderen zorgen als voor onszelf. Dus met dezelfde toewijding, inzet, energie en blijdschap.

Als onderdeel van het dienen van de ander, zamelen we geld in om elkaar te helpen waar nodig. De diaconie verdeelt de inkomsten over persoonlijke hulp binnen de gemeente, organisatie van de kerstmaaltijd met de buurt, maar ook daarbuiten aan bijvoorbeeld vluchtelingenhulp, diaconale quota zoals Dit Koningskind of noodhulp bij rampen.


Gemeentestichting Amsterdam

Gemeentestichting is een project met als doel mensen tot het geloof in Christus te brengen en in een nieuwe gemeente te laten opnemen. Het geheel gaat uit van de bestaande kerken in Amsterdam Centrum en Amsterdam Zuid/West, onder de naam Gemeentestichting Amsterdam. Dit project wordt financieel door onze gemeente ondersteund.


Zending

De kerk heeft het Woord van God, de Bijbel, gekregen als kostbaar geschenk. De Heer Jezus wil, dat ervan uitgedeeld wordt in de wereld, zodat alle mensen Gods goede nieuws te horen krijgen. Dit maakte de Heer Jezus duidelijk aan zijn discipelen toen hij bij zijn hemelvaart tegen hen zei: “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.” (Mat. 28:19,20) Christenen hebben wereldwijd deze taak opgepakt en zo werd het evangelie verbreid naar alle windstreken.

Ook vanuit de GKv worden zendingsactiviteiten ondernomen. Op veel plekken in de wereld ontstaan kerken, die nu ook zelf het evangelie verder om zich heen verspreiden. Daardoor heeft zending in veel gevallen plaats gemaakt voor hulp aan deze (vaak nog jonge) kerken, zodat zij zelf deze belangrijke taak kunnen uitvoeren.

Onze kerk steunt het werk van Verre Naasten in Benin. Benin is een land gelegen in West-Afrika. Het is een land met naar schatting 9 miljoen inwoners, verdeeld over 20 etnische groepen. De mensen leven voornamelijk van de landbouw, kleinveeteelt, bosbouw en visserij. In de steden zijn er kleinschalige handeltjes.

Benin is de bakermat van de voodoo, een animistische godsdienst. Ongeveer 40% van de bevolking is christen. De voodoo heeft nog veel invloed op het dagelijks leven.

In dit land is, in het midden van de jaren tachtig, de Eglise Réformée Confessante au Bénin (ERCB) ontstaan. Sinds 1992 zijn er contacten tussen de ERCB en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland (GKvN). De ERCB heeft gevraagd om steun bij het opbouwen van de kerk en het verbeteren van de leefomstandigheden van de kerkleden.

De donateurs van Verre Naasten en een dertigtal kerken in Noord- en Zuid-Holland, maken het werk mogelijk.
Voor meer informatie: www.verrenaasten.nl en http://westafrikamission.nl/projects/benin/


Kuria

Hospice Kuria is een plek waar Amsterdammers komen die ongeneeslijk ziek zijn. Er wordt zorg gegeven aan zieken en hun naasten in de laatste levensfase ook wel palliatieve zorg genoemd. Zowel in het hospice als door het aanbieden van een buddy.

Het werk wordt gedaan door beroepskrachten en vrijwilligers. Het is ooit gegroeid vanuit het besef tot noodzaak van christelijke presentie in de stad. Naar aanleiding van de zorg, ondersteuning en nabijheid voor mensen met aids begin 90 jaren door de Gereformeerd Vrijgemaakte gemeente van Amsterdam Zuid/West, de huidige Tituskapel gemeente. Vanuit de stichting werd contact gelegd met andere christelijke (reformatorische) kerken om vanuit een breed draagvlak en als christenen samen de schouders te zetten (zowel financieel als in menskracht) onder dit mooie werk van barmhartigheid.
Voor meer informatie: www.kuria.nl


Theologische Universiteit

De Theologische Universiteit is verbonden aan de Gereformeerde Kerken in Nederland als wetenschappelijk theologische instelling die werkt vanuit de gereformeerde geloofsovertuiging in dienst van het evangelie van Jezus Christus. Studenten, docenten en ondersteunend personeel weten zich aan elkaar verbonden door het geloof in het evangelie en door de bereidheid zich in dienst daarvan te stellen. De studie aan de universiteit is gericht op de wetenschappelijke, geestelijke en praktische vorming tot gereformeerd predikant en op de beoefening van de gereformeerde theologie. De universiteit verzorgt daartoe onderwijs, verricht onderzoek en vervult daarnaast taken op het gebied van de kerkelijke en maatschappelijke dienstverlening.
Voor meer informatie: www.tukampen.nl


Stichting Immanuel

Stichting Immanuel in Savelugu is in 2009 opgericht op verzoek van Bashiru Mahama. Hij komt uit Savelugu en woont sinds een aantal jaren in Nederland en is lid van onze gemeente. Savelugu ligt in Noord-Ghana, twee dagreizen vanaf de hoofdstad Accra. Bashiru is bewogen met de mensen uit zijn geboortestreek en wil met de stichting weeskinderen faciliteren om een beroepsopleiding te volgen.

In Savelugu hebben we zes bedrijfspandjes gebouwd, in feite een rijtje winkeltjes, met daarbij woonruimte. Twee winkeltjes zijn in gebruik bij de stichting. Daarin hebben we een naaischool gevestigd waar zes à zeven kinderen tegelijk naailes krijgen. Zij worden opgeleid tot kleermaker, een beroep waarmee zij een basis hebben om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Als de kinderen de eenjarige cursus hebben afgerond, kunnen zij kleding naaien en herstellen en weten ze hoe ze hun eigen onderneming moeten runnen.

We zoeken naar mogelijkheden om meer kinderen te helpen. Op dit moment volgt een van de docenten een opleiding waar hij leert zonnepanelen te installeren. Zodra hij die opleiding heeft afgerond, zal hij zijn kennis weer overdragen aan kinderen uit onze doelgroep.

Vergeleken met Nederland zijn er in Ghana veel weeskinderen. In Ghana is er een sterke sociale druk op de families om hen te helpen, en weeskinderen worden dan ook vaak binnen de familie opgevangen. Noord-Ghana is arm, en als gevolg daarvan is er vaak maar weinig geld beschikbaar om scholen van kinderen te betalen. Daarbij zijn eigen kinderen eerst aan de beurt. Door deze omstandigheden is er vaak geen geld meer om de weeskinderen een vervolgopleiding te laten doen.

Juist deze meest kwetsbare groep willen we helpen om in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.
Voor meer informatie: www.immanuelinsavelugu.nl


Voedselbank

In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. De voedselbank streeft naar het distribueren van een gevarieerd en gezond voedselpakket. Naast het inzamelen van houdbare producten via het krat in kerk collecteren we traditiegetrouw op 1e kerstdag voor Voedselbank Osdorp om hen van extra middelen te voorzien. Voor meer informatie: www.amsterdam.voedselbankennederland.nl